Στις 20/09/2013 αναρτήθηκε στη "Διαύγεια" η εγκύκλιος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού. Με την εγκύκλιο αυτή και σε εφαρμογή του Ν. 3919/2011, καταργείται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και αντικαθίσταται με τη διαδικασία της αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος.

Οι υπάρχουσες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού συνεχίζουν να υφίστανται, όπως ορίζονται από το Ν. 1474/1984, το Ν. 2040/1992 και το Π.Δ. 344/2000. Από τις 9 Σεπτεμβρίου 2013 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προβούν στην έναρξη άσκησης του Γεωτεχνικού επαγγέλματος, ελεύθερα μετά πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή της σχετικής αναγγελίας στην αρμόδια Διοικητική Αρχή (που ορίζεται το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων. Ήδη το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και το ΥΠΑΑΤ επεξεργάζονται σχέδιο προεδρικού διατάγματος για τις απαραίτητες τροποποιήσεις του Π.Δ. 344/2000.

 

Η νέα διαδικασία έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος έχει ως εξής:

1. Υποβολή Αναγγελίας έναρξης άσκησης του Γεωτεχνικού επαγγέλματος (Υπόδειγμα Ι) στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε., από τον ενδιαφερόμενο ή με εξουσιοδότηση αυτού . Η αναγγελία αντικαθιστά την αίτηση για απόκτηση άδειας που ίσχυε μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, για την οποία αποδίδεται στον αναγγέλλοντα Βεβαίωση Υποβολής Αναγγελίας (Υπόδειγμα ΙΙ) .

2. Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., μετά τη λήψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών (Υπόδειγμα Ι) που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, προβαίνει στις προβλεπόμενες διαδικασίες και ελέγχους με σκοπό τη διαπίστωση της συνδρομής αυτών των προϋποθέσεων, για τη νόμιμη έναρξη άσκησης του Γεωτεχνικού επαγγέλματος.

3. Η παραπάνω διαδικασία ολοκληρώνεται με τη χορήγηση Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος (Υπόδειγμα IΙΙ) από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της Αναγγελίας και της πλήρους υποβολής όλων των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών. Παράλληλα, ενημερώνεται σχετικά το Μητρώο Απασχόλησης που τηρεί το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και η ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου στο Διαδίκτυο με τα στοιχεία του εν λόγω Μητρώου, στην οποία έχουν πρόσβαση όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

Για τη συνέχιση της άσκησης του Γεωτεχνικού επαγγέλματος, ο γεωτεχνικός υποχρεούται να υποβάλει στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε ., εντός του πρώτου διμήνου κάθε τρίτου έτους μετά την υποβολή της Αναγγελίας, Δήλωση Συνέχισης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος (Υπόδειγμα ΙV) , στην οποία δηλώνει: (α) την ακριβή επαγγελματική του απασχόληση ως γεωτεχνικός και τα στοιχεία εργασίας του, (β) ότι δεν έχει στερηθεί την ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας του και ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβιασμό, πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά των ηθών και συκοφαντική δυσφήμιση, και (γ) ότι δεν του έχει επιβληθεί από τα αρμόδια όργανα πειθαρχικού ελέγχου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. η ποινή της προσωρινής ή της οριστικής διαγραφής για τα πειθαρχικά παραπτώματα της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν . 1474/1984. Με την υποβολή της ως άνω Δήλωσης επικαιροποιούνται τα στοιχεία του Μητρώου Απασχόλησης του άρθρου 6 του π.δ. 344/2000 που τηρεί το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και χορηγείται στον Γεωτεχνικό Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος (Υπόδειγμα V). Σε περίπτωση μη υποβολής της ως άνω Δήλωσης, ο γεωτεχνικός διαγράφεται από το Μητρώο Απασχόλησης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Οι Γεωτεχνικοί που κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας εγκυκλίου έχουν την ιδιότητα του τακτικού μέλους του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., οφείλουν, για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής, να υποβάλλουν ατελώς, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής της, την ως άνω Δήλωση Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος. Με την υποβολή της δήλωσης αυτής, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. χορηγεί στον Γεωτεχνικό τη σχετική Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος.

Λεπτομέρειες για την διαδικασία αναγγελίας έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος γεωτεχνικού, τα παραπάνω αναφερόμενα υποδείγματα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υπάρχουν στη σχετική εγκύκλιο.

Σχετικά άρθρα:

[ΠΗΓΗ: ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ]