Συναδέλφισες, Συνάδελφοι,

Ο Σύλλογος Εργαζόμενων ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ συναντήθηκε σήμερα το πρωί με τη Διοίκηση για το θέμα του ελλειμματικού προϋπολογισμού και της επιδιωχθείσας εξαίρεσης του Οργανισμού από το καθεστώς ΔΕΚΟ (μνημονιακές υποχρεώσεις στον προϋπολογισμό), με σχετική τροπολογία.

Η Διοίκηση ενημέρωσε το Σύλλογο ότι η κατάθεση της τροπολογίας την περασμένη Παρασκευή 23.08.2013, απορρίφθηκε από τον Υπουργό Οικονομίας, Γ. Στουρνάρα, ο οποίος ήταν επιφυλακτικός και για λόγους αρχής (να μην ενθαρρύνει παρόμοιες κινήσεις), αλλά και γιατί είχε αρνητική υπηρεσιακή εισήγηση από το ΓΛΚ. Η Διοίκηση εξήγησε ότι δεν θα εγκαταλείψει την προσπάθεια για μεταστροφή της κατάστασης αυτής, παρόλα αυτά αναγνώρισε ότι εάν τις επόμενες ημέρες δεν υπάρξει ουσιαστική αλλαγή, τότε ο Οργανισμός θα βρεθεί άμεσα προ πλήρους αδιεξόδου.

Με την γνωμοδότηση 31/VII/2013 της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1948/Β/12-08-2013, προτείνεται η μη διατήρηση της απαίτησης προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού, δεδομένου ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις παρέκκλισης κατά τα προβλεπόμενα στο ν.3919/2011. Η διαπίστωση της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση των εν λόγω επαγγελματικών δραστηριοτήτων μπορεί να εξυπηρετηθεί επαρκώς και στο αναγκαίο μέτρο με το σύστημα της αναγγελίας του άρθρου 3 παρ. 1 του ν.3919/2011.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν.3919/2011 "το επάγγελμα ασκείταιελευθέρως μετά πάροδο τριμήνου από την αναγγελία ενάρξεως ασκήσεώς του, συνοδευόμενη από τα νόμιμα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων, στην κατά τις ισχύουσες στο χρονικό εκείνο σημείο διατάξεις αρμόδια προς αδειοδότηση διοικητική αρχή. Η αρχή αυτή δύναται, εντός τριών (3) μηνών από τη λήψη της αναγγελίας, να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία."

Ουσιαστικά προτείνεται η κατάργηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από το ΓΕΩΤΕΕ και η αντικατάσταση της με τη διαδικασία της αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος, ενώ συνεχίζουν να υφίστανται οι υπάρχουσες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού.

[ΠΗΓΗ: Σύλλογος Γεωπόνων Νομού Ηρακλείου ]

Η γεωργία και τα παραγόμενα γεωργικά προϊόντα, δηλαδή τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας και της αλιείας, αποτελούσαν και αποτελούν νευραλγικό τομέα της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζοντας τη σημασία της γεωργίας, τη στενή σύνδεσή της με τους άλλους τομείς της οικονομίας αλλά και την αναγκαιότητα μηχανισμών στήριξης του εισοδήματος των παραγωγών θέσπισε την Κοινή Γεωργική Πολιτική.

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική υλοποιείται μέσω δύο μηχανισμών παρέμβασης, γνωστών και ως «πυλώνες».

Ο πυλώνας I, αφορά σε μηχανισμούς στήριξης των κοινών οργανώσεων της αγοράς και υλοποιείται μέσω της ενιαίας ενίσχυσης (άμεσες ενισχύσεις).

Ο πυλώνας II αφορά σε μηχανισμούς στήριξης των επενδύσεων και υλοποιείται μέσω των αντίστοιχων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας (έμμεσες ενισχύσεις). Ο πυλώνας II ολοκληρώνοντας την Κοινή Γεωργική Πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο και αδιαίρετο τμήμα της.

Το υπ’ αριθ. 3002/22-8-2013 έγγραφο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με θέμα «Άμεση κατάργηση της υπ’ αριθ. 8040/889323/17-7-2013 (ΦΕΚ 1849/Β) Υπουργικής Απόφασης» .

[ΠΗΓΗ: ΓΕΩΤΕΕ]

 

H Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και οι Ομοσπονδίες καταγγέλλουν το συνεχιζόμενο πογκρόμ απολύσεων δεκάδων χιλιάδων Δημοσίων Υπαλλήλων που υλοποιεί η Κυβέρνηση, επιβεβαιώνοντας την προώθηση και ολοκλήρωση του εξοντωτικού σχεδίου που οριστικοποιήθηκε κατά τη χθεσινή σύσκεψη των αρμόδιων Υπουργών, με την παρουσία του πρωθυπουργού.

Η Κυβέρνηση επιβάλλει ουσιαστικά την πλήρη διάλυση των Δημοσίων Υπηρεσιών, με «άμεση εκτέλεση» -ιδιαίτερα αυτή την περίοδο- της Παιδείας, της Υγείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σπεύδοντας να υλοποιήσει κάθε απαίτηση της Τρόικας, των δανειστών τοκογλύφων που ζητούν "αίμα" για να μας δώσουν "σε δόσεις" την επόμενη δόση. Επιταχύνει τις απολύσεις, είτε άμεσα, είτε με τον μανδύα της κινητικότητας - διαθεσιμότητας, προκειμένου να έχει να παρουσιάσει "έργο" στους ελεγκτές της, που έρχονται να "επιθεωρήσουν" ένα κράτος – αποικία, το Σεπτέμβριο.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 4036/2012 «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις» (Α΄8).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

γ) Του άρθρου 5 της οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευ­ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την κοινή θέση του Συμ­βουλίου που αφορά τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων

2. Τη με αριθ. Υ44/2012 (ΦΕΚ Β΄ 2094) απόφαση του Πρωθυπουργού για «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα­πληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακόπουλο Μάξιμο».

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλούνται δαπάνες εις βάρος του Κρατικού Προϋ­πολογισμού, αποφασίζουμε: