Ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά

για την επιχειρούμενη νομοθέτηση της αντικατάστασης του γεωτεχνικού επιστήμονα από ανεπαρκή φυσικά πρόσωπα χωρίς πτυχίο στην εμπορία γεωργικών φαρμάκων, λιπασμάτων, πολλαπλασιαστικού υλικού και στα κτηνιατρεία και της ουσιαστικής κατάργησης του επαγγέλματος του γεωτεχνικού(γεωπόνου, δασολόγου, κτηνιάτρου, γεωλόγου και ιχθυολόγου)

Θεσσαλονίκη, 22-4-2013

 

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

δυσάρεστη έκπληξη και έντονο προβληματισμό μας προκάλεσε το περιεχόμενο του σχεδίου νόμου (σχέδιο OMNIBUS LAW) σχετικά με την τροποποίηση του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α’ 32) για την «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων». Αυτό διότι ενώ ο σκοπός του, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, είναι η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος για τις περιπτώσεις επαγγελμάτων / οικονομικών δραστηριοτήτων, στις οποίες οι περιορισμοί πρόσβασης ή και άσκησης επαγγέλματος έχουν εισαχθεί με γνώμονα την εξυπηρέτηση επιτακτικού λόγου δημοσίου συμφέροντος, για τις γεωτεχνικές και μόνο επαγγελματικές δραστηριότητες γίνεται,  αντίθετα και αναίτια, ρύθμιση για κατάργηση της αδειοδότησης, είτε όσον αφορά στην έναρξη διαφόρων επιμέρους επαγγελματικών δραστηριοτήτων, είτε ακόμη και όσον αφορά στην γενική πιστοποίηση της επιστημονικής-επαγγελματικής επάρκειας των γεωτεχνικών που διασφαλίζεται με την αδειοδότηση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (Π.Δ. 344/2000 – ΦΕΚ Α΄ 297).

Συγκεκριμένα, ενώ ο ανωτέρω νόμος ρητά αποσαφηνίζει στο άρθρο 9, παρ. 2, εδ. 2 ότι με τις διατάξεις του άρθρου 3 δεν θίγεται η διαδικασία της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του γεωτεχνικού που καθορίστηκε με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ Α’ 297), με το άρθρο 5 του προτεινόμενου νομοσχεδίου καταργείται η αυτονόητη αυτή εξαίρεση. 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) είναι ο νομοθετημένος σύμβουλος της Κυβέρνησης στα γεωτεχνικά θέματα (άρθρο 2, παρ. 1 του ν. 1474/84 – ΦΕΚ 128 Α'/7-9-84), μελετά με πρωτοβουλία δική του ή των αρμόδιων αρχών κάθε θέμα που αφορά τους τομείς της γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, των δασικών πόρων, των ορυκτών και υδατικών πόρων, την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας, την ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της παραγωγής, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την μεταποίηση, τη διακίνηση και την εμπορία των προϊόντων των τομέων αυτών (άρθρο 2, παρ. 2, εδ. α’ του ν. 1474/84 – ΦΕΚ 128 Α'/7-9-84) και γνωμοδοτεί με πρωτοβουλία δική του ή των αρμόδιων αρχών για κάθε νομοσχέδιο, Π. Δ/γμα και γενικό μέτρο που έχουν σχέση με τη γεωργική, δασική, κτηνοτροφική, αλιευτική πολιτική του κράτους, τους φυσικούς πόρους και ειδικότερα τους εδαφικούς δασικούς, αλιευτικούς, ορυκτούς και υδάτινους πόρους της χώρας, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος και την αποκατάστασή του (άρθρο 2, παρ. 2, εδ. β’, περ. αα), ββ) και δδ) του ν. 1474/84 – ΦΕΚ 128 Α'/7-9-84). 

Στα πλαίσια των ανωτέρω αρμοδιοτήτων και θεσμικών υποχρεώσεών μας, λάβαμε γνώση και μελετήσαμε την ανωτέρω σχετική γνωμοδότησή σας, από το περιεχόμενο της οποίας διαπιστώσαμε ότι, παρά το γεγονός της παρουσίασης του σχετικού θεσμικού πλαισίου και των δεδομένων που λαμβάνονται υπόψη για την αδιαμφισβήτητη παραδοχή ότι «η διάθεση λιπασμάτων καθώς και η παραγωγή και διάθεση πολλαπλασιαστικού υλικού αποτελούν δραστηριότητες αυξημένης προστασίας, καθώς σχετίζονται με βασικά θέματα δημόσιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος», εντούτοις η αξιολόγηση αυτή δεν αποτυπώνεται στην καταληκτική πρόταση – γνώμη. Θεωρούμε, ωστόσο, ότι δεν λήφθηκαν υπόψη γεωτεχνικά δεδομένα τα οποία αφορούν στο μέγεθος και στο είδος των κινδύνων για τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και την εθνική οικονομία και απορρέουν από τις δραστηριότητες της εμπορίας λιπασμάτων και της εμπορίας και της παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών. Ως εκ τούτου, η γνωμοδότηση καταλήγει σε εσφαλμένα συμπεράσματα που εάν ληφθούν υπόψη κατά τη νομοθετική ρύθμιση των ανωτέρω επαγγελματικών δραστηριοτήτων, δύνανται να προκαλέσουν απώλειες ανθρώπινων ζωών, εκτεταμένη ρύπανση του περιβάλλοντος και σημαντική ζημία στην εθνική οικονομία.

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό μας σας ενημερώσαμε για τη λανθασμένη οριζόντια νομοθέτηση σχετικά με τις μετακινήσεις εκτός έδρας των δημοσίων υπαλλήλων, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε δημοσίους υπαλλήλους που δεν έχουν λόγο να μετακινηθούν εκτός έδρας να εισπράττουν πρόσθετες αμοιβές οδοιπορικών εξόδων, αλλά ταυτόχρονα απαγορεύει στους γεωτεχνικούς (γεωπόνους, δασολόγους, κτηνιάτρους, γεωλόγους και ιχθυολόγους) δημοσίους υπαλλήλους να επιτελέσουν το καθήκον τους στην ύπαιθρο με αρνητικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, στο περιβάλλον και στην αγροτική οικονομία. Είναι παντελώς παράλογη και απαράδεκτη, η νομοθέτηση (ν. 3833/10 – ΦΕΚ Α’ 40 όπως ισχύει) του ίδιου ετήσιου ανώτατου ορίου για τις ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας (60 ημέρες το έτος) σε γεωτεχνικούς και διοικητικούς υπαλλήλους, ενώ παρεμποδίζει και την ομαλή λειτουργία των γεωτεχνικών δημόσιων υπηρεσιών. Μία από τις πολλές στρεβλώσεις ή τα αδιέξοδα που δημιουργούνται αφορά στην επικείμενη παραλαβή των επενδυτικών σχεδίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Σχέδια Βελτίωσης) που είναι ενταγμένα στο Μέτρο 121 του ΠΑΑ της Ελλάδας 2007-20013 από τις αρμόδιες Επιτροπές Παρακολούθησης των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 16270/23-11-2012 (ΦΕΚ Β΄ 3246) ΥΑ προβλέπεται ότι «η Επιτροπή υποχρεούται εντός προθεσμίας δέκα εργάσιμων (10) ημερών από την ημερομηνία οριστικοποίησης της Αίτησης Πληρωμής, εκτός δεόντως αιτιολογημένων περιπτώσεων, να προβεί σε επίσκεψη στον τόπο της επένδυσης, ώστε να πιστοποιήσει την πρόοδο των εργασιών («φυσικό αντικείμενο») και του προϋπολογισμού («οικονομικό αντικείμενο») σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του δικαιούχου».

Ως εκ τούτου και σε συνδυασμό με την κείμενη νομοθεσία για τις μετακινήσεις εκτός έδρας, δημιουργούνται τα παρακάτω προβλήματα:

Επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Τσαυτάρη για διατάξεις που περιέχονται σε Σχέδιο Νόμου με αντικείμενο «Τροποποίηση και συμπλήρωση του νομοθετικού πλαισίου ρυθμίσεων συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων, ως προς την πρόσβαση και την άσκηση σύμφωνα με τον Ν. 3919/2011». Στο εν λόγω σχέδιο νόμου περιέχονται διατάξεις που αφορούν την άδεια άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού (άρθρο 5), τον τρόπο εμπορίας λιπασμάτων (άρθρο 11), την παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού (άρθρο 14) και τους κτηνιάτρους (άρθρο 13).

Σύμφωνα με αυτά:

Καταργείται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις να απασχολούν υπεύθυνο επιστήμονα μερικής απασχόλησης και η δυνατότητα και σε κατόχους πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας να ασκούν εμπορία λιπασμάτων και πολλαπλασιαστικού υλικού.

Δίνεται η δυνατότητα ίδρυσης κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών σε φυσικά πρόσωπα, που δεν είναι κτηνίατροι ή σε νομικά πρόσωπα, τα οποία απλώς θα απασχολούν κτηνίατρο σαν επιστημονικό υπεύθυνο.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής του ΓΕΩΤΕΕ.

[ΠΗΓΗ: Γεωπόνοι Ηρακλείου]

Με το νομοσχέδιο για την ‘’Τροποποίηση και συμπλήρωση του νομοθετικού πλαισίου ρυθμίσεων συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων ως προς την πρόσβαση και την άσκηση σύμφωνα με το Ν.3919/2011’’ λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και του δημόσιου συμφέροντος και επικαλούμενο την αριθ. 19/VI/2012 γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 3114/Β/26.11.2012), δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμάτων και πολλαπλασιαστικού υλικού να απασχολούν υπεύθυνους επιστήμονες με μερική απασχόληση αλλά και κατόχους πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης.

Όμως, η σχετική γνωμοδότηση δεν προτείνει κατόχους πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης, παρά μόνο αποφοίτους Τ.Ε.Ι, όπου δεν υπάρχει τέτοια νομοθετική πρόβλεψη, με την ουσιαστική πάντα προϋπόθεση, ότι οι τελευταίοι κατέχουν την απαραίτητη εξειδίκευση για την ανάλογη δραστηριότητα. Ας προσπαθήσουμε να καταγράψουμε τις γνώσεις που πρέπει να έχουν οι κάτοχοι πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης εμπορίας λιπασμάτων προκειμένου να διασφαλίζονται οι επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος που αναγνωρίζει και η Επιτροπή Ανταγωνισμού:

Κύριοι Υπουργοί

Με έκπληξη και έντονο προβληματισμό πληροφορηθήκαμε, πως επίκειται ψήφιση νομοσχεδίου για την ‘’Τροποποίηση και συμπλήρωση του νομοθετικού πλαισίου ρυθμίσεων συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων ως προς την πρόσβαση και την άσκηση σύμφωνα με το Ν.3919/2011’’. Αυτό γίνεται χωρίς προηγούμενη διαβούλευση, χωρίς επαρκή τεκμηρίωση και με πασιφανείς άμεσους κινδύνους για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, για την αγροτική ανάπτυξης της χώρας και με παράλληλη ισοπεδωτική αντιμετώπιση των επαγγελματικών - εργασιακών δικαιωμάτων των γεωπόνων όπως αυτά υπαγορεύονται από το ΠΔ 344/2000, αφού προβλέπεται:

- η κατάργηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος γεωπόνου και η αντικατάσταση της από την διαδικασία αναγγελίας και σιωπηρής έγκρισης του ασκούντος την δραστηριότητα., (άρθρο 3.1 του ν. 3919/2011)

- η δυνατότητα των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίας λιπασμάτων, να απασχολούν υπεύθυνο επιστήμονα μερικής απασχόλησης

- η δυνατότητα και σε κατόχους πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας να ασκούν εμπορία λιπασμάτων.