Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, στα πλαίσια του Συντονιστικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σας παραθέτει τις προτάσεις του σχετικά με τα θέματα που απασχολούν το Επιμελητήριο, την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου του, την οικονομική του βιωσιμότητα, τη συνταγογράφηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων κι άλλα ζητήματα που αφορούν τους γεωτεχνικούς και το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. γενικότερα.

Α. Ζητήματα που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και της υπόλοιπης νομοθεσίας που θα ενδυναμώνει όμως τον δημόσιο και καθολικό χαρακτήρα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ως του θεσμοθετημένου συμβούλου της πολιτείας σε θέματα πρωτογενούς παραγωγής και προστασίας περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα θα εξασφαλίζει την οικονομική του αυτοτέλεια και βιωσιμότητα, με παράλληλη όμως ενίσχυση του ρόλου των Παραρτημάτων. Οι τροποποιήσεις που θα πρέπει γίνουν θα αφορούν:

Τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου όσον αφορά τις ειδικότητες που θα γίνονται μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και την είσοδο σε αυτό και Περιβαλλο-ντολόγων και άλλων συναφών ειδικοτήτων στο Γεωτεχνικό Επάγγελμα.

Την επίλυση του ζητήματος της μη-αναγνώρισης του επαγγέλματος του Ιχθυολόγου σε βιολόγους με κατεύθυνση στην ιχθυολογία ή που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τουλάχιστον 5 συναφή μαθήματα από τα παρακάτω (Ιχθυολογία-Αλιευτική Βιολογία, Υδατοκαλλιέργειες, Ωκεανογραφία, Θαλάσσια Βιολογία, Λιμνοποτάμιο περιβάλλον και οργανισμοί, Φυκολογία, Αλιευτική διαχείριση, Δυναμική πληθυσμών κ.α.) και έχουν εκπονήσει διπλωματική εργασία σε αντικείμενα ιχθυολογίας, αλιευτικής βιολογίας ή υδατοκαλλιεργειών. Παρόμοια απαίτηση για 5 συναφή μαθήματα και διπλωματική εργασία θα πρέπει να απαιτείται και από άλλα πτυχία που σήμερα αναγνωρίζονται σαν Ιχθυολόγοι στο ΓΕΩΤΕΕ όπως πτυχιούχοι του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Την απόκτηση αρμοδιοτήτων από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που θα διασφαλίζουν επαγγελματικά δικαιώματα των μελών του και ταυτόχρονα θα αποφέρουν έσοδα στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων, ένα μητρώο που θα αφορά ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα της νέας ΚΑΠ, την κατάρτιση των γεωπόνων στα πλαίσια της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων και άλλων αρμοδιοτήτων.

Δημιουργία μητρώου Πραγματογνωμόνων – Εκτιμητών από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. Θα πρέπει το Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε συνεργασία με τα παραρτήματα να ανακοινώσει μια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ώστε να ενταχθούν οι συνάδελφοι σε ένα ανάλογο μητρώο, το οποίο θα περιλαμβάνει κατηγορίες αντικειμένων (ανάλογα με την εξειδίκευση και την εμπειρία του καθενός) και από αυτό θα μπορούμε να προτείνουμε επιστήμονες σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη που θα ζητεί μια γνωμάτευση. Αυτή η πρωτοβουλία σε επόμενη φάση θα πρέπει να θεσμοθετηθεί και με κάποια υπουργική απόφαση, ώστε να υπάρχει και νομοθετική κατοχύρωση καθώς και παρακράτηση της εισφοράς από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., όπως γίνεται σε ανάλογες περιπτώσεις στις πραγματογνωμοσύνες που διενεργούνται με την μεσολάβηση του Τ.Ε.Ε. από μηχανικούς. Για την καλύτερη λειτουργία του μητρώου θα πρέπει το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. να ορίσει τις κατηγορίες και τα αντικείμενα και να υλοποιεί και σεμινάρια επιμόρφωσης για αυτές τις κατηγορίες πραγματογνωμοσυνών για τους συναδέλφους που είναι καταχωρημένοι στο μητρώο. Για το ζήτημα αυτό άλλωστε έχουμε καταθέσει αναλυτική πρόταση στο Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. Τροποποιήσεις στη νομοθεσία που αφορά το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και θα διευκολύνουν την ανάληψη επιδοτούμενων προγραμμάτων από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και τα παραρτήματα του. Θα πρέπει να αρθούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια που υπάρχουν για την υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων από τα Παραρτήματα. Επίσης το Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θα πρέπει να ενισχύει τέτοιες πρωτοβουλίες των παραρτημάτων, πρακτική που όντως ακολουθείται από την πλειοψηφία του Δ.Σ. Τα προγράμματα αυτά πέραν της βελτίωσης των επαγγελματικών προσόντων των μελών μας θα δημιουργούν και θέσεις εργασίας για Γεωτεχνικούς, είτε άμεσα (εκπαιδευτές Γεωτεχνικούς κ.λ.π.) είτε έμμεσα.

Μεγάλο ζήτημα στον τομέα των προγραμμάτων αποτελεί η εξάρτηση και δέσμευση των παραρτημάτων από την κεντρική υπηρεσία λόγω του κοινού ΑΦΜ που διαθέτει το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με τα παραρτήματα του. Το κοινό Α.Φ.Μ. δημιουργεί προβλήματα επιλεξιμότητας του ΦΠΑ και δυσχέρειες στη διαχείριση των προγραμμάτων. Το πρόβλημα αυτό θα μπορούσε να ξεπεραστεί με την μετατροπή των παραρτημάτων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε τμήματα με ξεχωριστό ΑΦΜ, όπως συμβαίνει σε άλλα επιμελητήρια (π.χ. στο Τ.Ε.Ε.).

Την καλύτερη αντιπροσώπευση μελών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. Πιο συγκεκριμένα, το Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θα μπορούσε μέσω της χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών να θέσει σοβαρά θέματα που αφορούν τα μέλη του και να ζητήσει τη γνώμη τους μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των μελών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Τη διευθέτηση ζητημάτων που αφορούν την έδρα μελών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε σχέση με την έδρα της επιχείρησης που εργάζονται (π.χ. κάτοικος Καβάλας εργάζεται σε επιχείρηση με έδρα την Αθήνα) και την δυνατότητα επιλογής σε αυτή την περίπτωση ως έδρα τον τόπο κατοικίας του συναδέλφου. Το θέμα μας έχει απασχολήσει σε κάθε εκλογική διαδικασία. Συνάδελφοι που ζουν και δραστηριοποιούνται στα όρια του παραρτήματος, δεν μπορούν να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία λόγω του παραπάνω ζητήματος.

Β. Ζητήματα που αφορούν τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Όπως γνωρίζετε - μέσα στη δίνη της οικονομικής κρίσης - η ανεργία που βιώνει η κοινωνία μας και ο κλάδος μας ειδικότερα παίρνει συνεχώς μεγαλύτερες και μόνιμες διαστάσεις. Συνάδελφοι με χρόνια υπηρεσίας έχουν βρεθεί χωρίς εργασία και εισόδημα μέσα σε ένα άκρως αρνητικό κλίμα για την αγορά εργασίας. Κοντά σε αυτούς έρχονται κάθε χρόνο να προστεθούν ένα σωρό νέοι απόφοιτοι Γεωτεχνικών σχολών με όνειρα και με πολλά “επιστημονικά εφόδια” στο βιογραφικό τους. Αν για τους συναδέλφους με πολύχρονη εμπειρία είναι δύσκολο να βρουν εργασία, ας φανταστούμε πόσο δύσκολο είναι, σ' αυτή την καχεκτική αγορά εργασίας, να βρουν απασχόληση οι νέοι Γεωτεχνικοί που δεν διαθέτουν εμπειρία. Σε μια τέτοια ζοφερή κατάσταση το επιμελητήριό μας πρέπει και μπορεί να παίξει σπουδαίο ρόλο. Ο ρόλος αυτός δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στη διατύπωση καταγγελιών, αλλά θα πρέπει ο καταγγελτικός ρόλος να συνυπάρχει με τον παρεμβατικό ρόλο στην αγορά εργασίας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας, του διαδικτύου και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Μέχρι τώρα, το παράρτημα μας - παρά τις περιορισμένες δυνατότητες που διαθέτει - έχει προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στα μέλη του σχετικά με την εξεύρεση εργασίας, κυρίως μέσω της γνωστοποίησης (με e-mails) της προσφοράς εργασίας από επιχειρήσεις ή φορείς της ακτίνας δράσης του. Αυτές όμως οι προσπάθειες δεν επαρκούν, για αυτό θα πρέπει σε κεντρικό επίπεδο το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. να αναλάβει ένα ουσιαστικότερο ρόλο στον τομέα αυτό. Ένα ρόλο, πραγματικής, επαγγελματικής διασύνδεσης των άνεργων Γεωτεχνικών με επιχειρήσεις που ζητούν επιστημονικό προσωπικό σε πιο θεσμικό και κατά συνέπεια πιο αποτελεσματικό βαθμό από ότι γίνεται σήμερα. Άλλωστε, είναι ένα θέμα που αφορά σχεδόν το 50% των μελών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που είναι άνεργοι ή επισφαλώς εργαζόμενοι. Συγκέντρωση των αγγελιών για θέσεις εργασίας Γεωτεχνικών, τόσο από την κεντρική υπηρεσία όσο και από τα παραρτήματα και ανάρτηση τους σε ειδικό τμήμα της ιστοσελίδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. Οι θέσεις αυτές κατόπιν θα αποστέλλονται και ηλεκτρονικά στο ήδη υπάρχον newsletter του ΓΕΩΤ.Ε.Ε... Το τμήμα αυτό θα μπορούσε να μετεξελιχθεί σε έναν ηλεκτρονικό κόμβο εξεύρεσης εργασίας για τα άνεργα μέλη μας, αλλά και για τις επιχειρήσεις (υπό τη φιλοξενία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με κωδικούς χρήστη αυτούς των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) όπου θα μπορούσαν να αναζητήσουν μέσω αυτού προσωπικό, αφού οι συνάδελφοι θα μπορούν να καταθέτουν στον προαναφερόμενο κόμβο τα βιογραφικά τους. Επίσης, για την επιτυχία αυτής της δράσης, χρήσιμο θα ήταν, να ενημερωθούν όλες οι επιχειρήσεις που απασχολούν ειδικότητες του κλάδου μας ώστε να αναφέρονται πρωτίστως στο επιμελητήριο μας για τη δημοσίευση αγγελίας εργασίας, βοηθώντας τις ίδιες, αφού θα είναι σίγουρα κερδισμένες, γιατί η αγγελία τους θα βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επιστημόνων που θέλουν να απασχολήσουν.

Στον ίδιο κόμβο θα πρέπει να καταχωρούνται και όλες οι προκηρύξεις δημοσίων και ιδιωτικών έργων και μελετών, ώστε να ενημερώνονται και να εξυπηρετούνται άμεσα και οι συνάδελφοι εργολήπτες – μελετητές στα πρότυπα της ενημέρωσης που παρέχει το ΤΕΕ στα μέλη του.

Επιπλέον το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., θα μπορούσε να κάνει χρήση της εμπειρίας των μελών του, τα οποία - χάρη στη μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους - έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τις γνώσεις τους, έτσι ώστε να συγκεντρωθεί πολύ γρήγορα και ανέξοδα ένας μεγάλος αριθμός οδηγών προσέγγισης για διάφορες επιχειρηματικές κατευθύνσεις, γνωστών επιτυχημένων ή καινοτόμων τομέων απασχόλησης. Πέραν αυτού θα μπορούσαν να δημιουργηθούν εθελοντικές ομάδες εργασίας σε όλη την επικράτεια, οι οποίες θα ασχοληθούν με τη διερεύνηση και την περιγραφή κάθε συγκεκριμένης μορφής επιχείρησης, ώστε να μοιραστεί το έργο αυτό σε περισσότερα μέλη και να έχουμε γρηγορότερα αποτελέσματα. Στους Γεωτεχνικούς οδηγούς επιχειρηματικής προσέγγισης για κάθε κλάδο και τομέα που θα προκύψουν τελικά θα μπορούν όλα τα μέλη να κάνουν προσθήκες, οι οποίες θα αξιολογούνται από ειδική επιτροπή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. Οι οδηγοί αυτοί θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι και στα Γεωτεχνικά Πανεπιστημιακά τμήματα για τους νέους απόφοιτους συναδέλφους που θέλουν να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους καριέρα. Λόγω της εμπειρίας που έχουμε από την υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής σε νέους άνεργους συναδέλφους μέσω προγραμμάτων προτείνουμε την υλοποίηση μικρών σεμιναρίων επαγγελματικής συμβουλευτικής σε νέους άνεργους συναδέλφους, μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που μόλις γράφονται στο επιμελητήριο μας. Ο κάθε συνάδελφος μετά από τη λήψη του πτυχίου του βρίσκεται σε ένα επαγγελματικό αδιέξοδο, διότι ακόμα δεν έχει αποφασίσει, δεν ξέρει ή δεν έχει την οικονομική δυνατότητα για να ασχοληθεί με τον τομέα που θέλει ή του ταιριάζει καλύτερα. Έτσι και λόγω της πληθώρας των Γεωτεχνικών αντικειμένων σε κάθε κλάδο, προκύπτει η μεγάλη ανάγκη για επαγγελματική συμβουλευτική που μόνο το επιμελητήριο μας μπορεί να προσφέρει κι όχι τα Πανεπιστήμια (που άλλωστε δεν το κάνουν), λόγω και της επαφής του με την αγορά εργασίας μέσω των μελών του. Άλλα μέτρα καταπολέμησης της ανεργίας στο Γεωτεχνικό κλάδο. Θα πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες, ώστε να ανακουφίσουμε τους συναδέλφους (πέραν αυτών που σας αναλύσαμε παραπάνω). Τέτοιες μπορεί να είναι:

I. Ανάληψη πρωτοβουλιών πιστής εφαρμογής (πέραν των νομικών προσφυγών που έχει ήδη αναλάβει το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) όσων ορίζουν τα Π.Δ. 344/2000 και 258/2000 για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Γεωτεχνικών στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Όπως για παράδειγμα η έγκριση ορισμένων κατηγοριών μελετών (από τις σχετικές δημόσιες υπηρεσίες) με βασικό κριτήριο την υπογραφή Γεωτεχνικού. Πρέπει να γίνουν σχετικές παρεμβάσεις για όλα αυτά τα θέματα. Άλλη μια περίπτωση είναι αυτή της χορήγησης άδειας φυτωρίου και Γεωργικών Φαρμάκων και σε άλλες Γεωτεχνικές ειδικότητες (π.χ. Δασολόγου) όπως το Π.Δ. 344/2000 ορίζει.

II. Επιμόρφωση των μελών του ΓΕΩΤΕΕ με σεμινάρια σε θέματα επιθεώρησης εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων, επιθεωρητών βιολογικής και ολοκληρωμένης γεωργίας, Haccp, BRC, ISO, τεχνικών ασφαλείας και άλλου είδους, τόσο σε επίπεδο κεντρικό όσο και σε επίπεδο του κάθε παραρτήματος ανάλογα με το ενδιαφέρον που υπάρχει. Επέκταση με πρωτοβουλία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και σε άλλα αντικείμενα με τα οποία δικαιούμαστε να ασχοληθούμε καθότι διαθέτουμε το απαραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο. Τέτοια θα μπορούσε να είναι για παράδειγμα η γευσιγνωσία οίνου, λαδιού ή και άλλων γεωργικών προϊόντων. Για να επιτύχουμε κάτι τέτοιο θα πρέπει το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. να διοργανώσει εκπαιδευτικά σεμινάρια επιλέγοντας τους συναδέλφους που διαθέτουν τις κατάλληλες ικανότητες και εντάσσοντάς τους σε ανάλογα μητρώα, τα οποία θα κοινοποιούνται στις ενδιαφερόμενες εταιρίες και φορείς. Προσλήψεις γεωτεχνικού προσωπικού στον δημόσιο τομέα για να καλυφθούν οι μεγάλες ελλείψεις και άλλα θέματα που αφορούν τους συναδέλφους δημοσίους υπαλλήλους. Είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη για προσλήψεις γεωτεχνικών στις δημόσιες υπηρεσίες για την εύρυθμη λειτουργία τους, την εξυπηρέτηση του πολίτη, τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας του καταναλωτή και του περιβάλλοντος και τέλος την εφαρμογή όλων των προγραμμάτων Ευρωπαϊκών ή Εθνικών (νέα ΚΑΠ, επιδοτήσεις κ.λ.π.). Πρέπει να λυθούν πλέον χρονίζοντα προβλήματα όπως η ισότητα στην αντιμετώπιση των συναδέλφων σε σχέση με άλλες ειδικότητες (π.χ. αμοιβές εκτός έδρας Γεωτεχνικών - Μηχανικών), ο μικρός αριθμός των ημερών εκτός έδρας για τους Γεωτεχνικούς κ.α.

Γ. Ζητήματα που αφορούν τον θεσμικό ρόλο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Ο θεσμικός ρόλος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι ο κυριότερος λόγος ύπαρξης του και θα πρέπει να ενισχυθεί και να διαφυλαχθεί σε συνεργασία με την πολιτεία, τους θεσμούς και τα όργανα της. Τα θέματα σε αυτόν τον τομέα δραστηριοποίησης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι πάρα πολλά και αλλάζουν συνεχώς. Έχουν γίνει αρκετά μέχρι σήμερα, μπορούν όμως να γίνουν και πολλά περισσότερα. Επειδή η θεματολογία αλλάζει μέρα με τη μέρα παρακάτω σας αναφέρουμε ορισμένα από αυτά που θα πρέπει να δώσει βάσει το επιμελητήριο μας τον τελευταίο καιρό: Το θέμα της συνταγογράφησης των γεωργικών φαρμάκων. Η βελτιστοποίηση και απλοποίηση της διαδικασίας μετά από δικές μας προτάσεις θα προσφέρει πολλά στους Γεωτεχνικούς, στην ασφάλεια και υγεία του καταναλωτή και στο περιβάλλον. Περισσότερες λεπτομέρειες στην εισήγηση του προέδρου του παραρτήματος μας κ. Μυστακίδη Ζαφείρη που είναι και συντονιστής σχετικής επιτροπής προτάσεων που όρισε το Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. Το θέμα του Κτηνίατρου εκτροφής. Η σχετική νομοθεσία και η εφαρμογή του θεσμού δημιουργεί προβλήματα που αφορούν την σύγχυση και εμπλοκή αρμοδιοτήτων μεταξύ του δημόσιου κτηνίατρου και του κτηνίατρου εκτροφής. Πέραν αυτού αυξάνεται το κόστος παραγωγής για τους κτηνοτρόφους και δεν μπορούν όλοι οι κτηνοτρόφοι να αξιοποιήσουν το μέτρο αυτό λόγω οικονομικής δυσπραγίας τους και του δυσπρόσιτου της εκμετάλλευσης τους. Βασική επιδίωξη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θα πρέπει να είναι η ενίσχυση με προσλήψεις μόνιμου προσωπικό των κτηνιατρικών υπηρεσιών που υποφέρουν από σοβαρές ελλείψεις κτηνιατρικού προσωπικού, γεγονός που ελλοχεύει κινδύνους για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια. Τα διάφορα προγράμματα και οι έλεγχοι που αφορούν το ζωικό κεφάλαιο και το κρέας μπορούν να εφαρμοστούν μόνο από άρτια οργανωμένες κτηνιατρικές υπηρεσίες και από δημόσιους κτηνίατρους και μόνο τότε δεν θα έχουμε καταδικαστικές αποφάσεις και πρόστιμα από την Ε.Ε.. Τέλος, θα μπορούσαμε να διερευνήσουμε αν αξίζει, να αναζητήσουμε κεντρικό ρόλο σαν κλάδος στη διασύνδεση της παραγωγής αγροτικών προϊόντων (νωπών ή μεταποιημένων) με τη ζήτηση από εγχώριες ή ξένες αγορές. Είναι ένας τομέας που η πολιτεία τον έχει αφήσει εξολοκλήρου στην ιδιωτική πρωτοβουλία με αποκαρδιωτικά αποτελέσματα, όπως αυτά μετρούνται από την επικράτηση των “καρτέλ” στην εσωτερική αγορά και από τη μείωση των εξαγωγών.

Δ. Ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της Κ.Υ. και των παραρτημάτων

Στο παρελθόν σε τηλεφωνικές συνομιλίες των υπαλλήλων του παραρτήματός μας με τους συναδέλφους τους της Κ.Υ. έχει τονιστεί η διάθεση για βοήθεια σε ότι αφορά την καταγραφή στοιχείων με on line σύνδεση, όπως για παράδειγμα τα extrait της τράπεζας με τις πληρωμές που πραγματοποιούν οι συνάδελφοι. Ο όγκος αυτός των καταγραφών είναι μεγάλος ιδιαίτερα κατά την εκλογική περίοδο για το ΓΕΩΤΕΕ και τον επωμίζεται μία μόνο υπάλληλος στην Κ.Υ. Θα μπορούσε αν υπήρχε η οn line σύνδεση να γίνει και από υπαλλήλους των παραρτημάτων –όσοι έχουν χρόνο και διάθεση- καθώς επίσης και τα παραρτήματα να μπορούν να βλέπουν την καρτέλα των μελών χωρίς να χρειάζεται να ενοχλούν τους συναδέλφους τους στην Κ.Υ. Πολλοί συνάδελφοι δεν έχουν τη διάθεση ή το χρόνο να βλέπουν ηλεκτρονικά τα προσωπικά στοιχεία και ζητούν πληροφορίες από τους υπαλλήλους των παραρτημάτων, οι οποίοι με τη σειρά τους από τους συναδέλφους τους της Κ.Υ. Ένα άλλο θέμα που έχει υποπέσει στην αντίληψή μας αφορά την έλλειψη οικονομοτεχνικής υποστήριξης στο Επιμελητήριο. Οι υπάλληλοι της Κ.Υ. με τις όποιες γνώσεις, τη διάθεση και την εμπειρία που διαθέτουν χειρίζονται τα φοροτεχνικά θέματα κι αυτό τους αποσπά αρκετό χρόνο με «αμφίβολα» αποτελέσματα. Θα μπορούσε το επιμελητήριο το αντικείμενο αυτό να το αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη. Ο χρόνος που θα κερδηθεί θα αντισταθμίσει την οικονομική επιβάρυνση.

Κλείνοντας τις προτάσεις μας θέλουμε και πάλι να τονίσουμε ότι σε μια τόσο δύσκολη οικονομικά συγκυρία με συνεχώς επιδεινούμενα χαρακτηριστικά, είναι καίριο, το επιμελητήριό μας να αναλάβει ενεργό δράση με οποιοδήποτε από τους τρόπους που περιγράψαμε παραπάνω. Για το λόγο αυτό καταθέτουμε αυτές τις προτάσεις μας για ψήφιση και υλοποίηση τους ενώπιον του Συντονιστικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ώστε να αξιοποιηθούν αυτές τόσο από τα παραρτήματα όσο και από το Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. Είμαστε πεπεισμένοι ότι το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θα αξιοποιήσει την πλειοψηφία των παραπάνω προτάσεων μας, αν και για ορισμένες από αυτές γνωρίζουμε ότι τις αντιμετωπίζει θετικά ή ήδη προχωράει στην υλοποίηση τους. Η αναγκαιότητα άμεσης υλοποίησης αυτών των προτάσεων είναι προφανής τόσο από το όφελος που θα προκύψει για τους συναδέλφους Γεωτεχνικούς, όσο και για το οικονομικό και θεσμικό όφελος που θα προκύψει για το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο (λόγω και των οικονομικών προβλημάτων του Επιμελητηρίου) από το σύνολο αυτών των προτάσεων. Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση ή πληροφορία σχετικά με όλες τις ανωτέρω προτάσεις μας, ευελπιστώντας πάντοτε στην υλοποίηση τους.

Για τη Διοικούσα Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Ζαφείρης Μυστακίδης

Ο Γεν. Γραμματέας

Κοσμάς Σωφρονίδης

[ΠΗΓΗ: ΓΕΩΤΕ ΑΝ.ΜΑΚ.]