Τι είναι ο CLP;

Ο κανονισμός CLP είναι ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός για την ταξινόμηση (Classification), επισήμανση (Labelling) και συσκευασία (Packaging) χημικών ουσιών και μειγμάτων. Μέσω αυτού θεσπίζονται τα νέα κριτήρια της ΕΕ για την ταξινόμηση και επισήμανση, βάσει του Παγκόσμια εναρμονισμένου συστήματος των Ηνωμένων Εθνών (ΠΕΣ ΗΕ). Το σύστημα αυτό παρέχει κανόνες σχετικά με την κοινοποίηση ουσιών στον κατάλογο ταξινόμησης και επισήμανσης που έχει θεσπίσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA).

Ο κανονισμός CLP θα βρίσκεται σε ισχύ παράλληλα με την υπάρχουσα νομοθεσία για την ταξινόμηση και την επισήμανση ουσιών και παρασκευασμάτων έως την 1η Ιουνίου 2015.

 

Ο CLP καλύπτει όλες τις ουσίες και όλα τα μείγματα;

Ο CLP καλύπτει τις περισσότερες ουσίες και τα περισσότερα μείγματα που διατίθενται σε τρίτους. Ορισμένες ουσίες και μείγματα όπως, για παράδειγμα, καλλυντικά προϊόντα, δεν καλύπτονται από τον CLP. Εξαιρέσεις αναφέρονται ρητά στον Κανονισμό.

Yπάρχουσα νομοθεσία Νέα νομοθεσία

Απ. ΑΧΣ 378/94 για ουσίες (Οδηγία 67/548/ΕΟΚ)

Απ.ΑΧΣ 265/02 για παρασκευάσματα (Οδηγία 1999/45/ΕΚ)

Nέος Κανονισμός 1272/2008/EK (CLP)

- έναρξη ισχύος: 20.01.09

- καταργεί τις: Απ. ΑΧΣ 378/94

(οδ. 67/548/ΕΟΚ) και Απ.ΑΧΣ 265/02

(oδ.1999/45/ΕΚ) από 01.06.2015

Περισσότερες Πληροφορίες

 

[ΠΗΓΗ: Εχέτλη]