Επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Τσαυτάρη για διατάξεις που περιέχονται σε Σχέδιο Νόμου με αντικείμενο «Τροποποίηση και συμπλήρωση του νομοθετικού πλαισίου ρυθμίσεων συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων, ως προς την πρόσβαση και την άσκηση σύμφωνα με τον Ν. 3919/2011». Στο εν λόγω σχέδιο νόμου περιέχονται διατάξεις που αφορούν την άδεια άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού (άρθρο 5), τον τρόπο εμπορίας λιπασμάτων (άρθρο 11), την παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού (άρθρο 14) και τους κτηνιάτρους (άρθρο 13).

Σύμφωνα με αυτά:

Καταργείται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις να απασχολούν υπεύθυνο επιστήμονα μερικής απασχόλησης και η δυνατότητα και σε κατόχους πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας να ασκούν εμπορία λιπασμάτων και πολλαπλασιαστικού υλικού.

Δίνεται η δυνατότητα ίδρυσης κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών σε φυσικά πρόσωπα, που δεν είναι κτηνίατροι ή σε νομικά πρόσωπα, τα οποία απλώς θα απασχολούν κτηνίατρο σαν επιστημονικό υπεύθυνο.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής του ΓΕΩΤΕΕ.

[ΠΗΓΗ: Γεωπόνοι Ηρακλείου]

Κύριοι Υπουργοί

Με έκπληξη και έντονο προβληματισμό πληροφορηθήκαμε, πως επίκειται ψήφιση νομοσχεδίου για την ‘’Τροποποίηση και συμπλήρωση του νομοθετικού πλαισίου ρυθμίσεων συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων ως προς την πρόσβαση και την άσκηση σύμφωνα με το Ν.3919/2011’’. Αυτό γίνεται χωρίς προηγούμενη διαβούλευση, χωρίς επαρκή τεκμηρίωση και με πασιφανείς άμεσους κινδύνους για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, για την αγροτική ανάπτυξης της χώρας και με παράλληλη ισοπεδωτική αντιμετώπιση των επαγγελματικών - εργασιακών δικαιωμάτων των γεωπόνων όπως αυτά υπαγορεύονται από το ΠΔ 344/2000, αφού προβλέπεται:

- η κατάργηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος γεωπόνου και η αντικατάσταση της από την διαδικασία αναγγελίας και σιωπηρής έγκρισης του ασκούντος την δραστηριότητα., (άρθρο 3.1 του ν. 3919/2011)

- η δυνατότητα των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίας λιπασμάτων, να απασχολούν υπεύθυνο επιστήμονα μερικής απασχόλησης

- η δυνατότητα και σε κατόχους πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας να ασκούν εμπορία λιπασμάτων.