θέση εργασίας

 • Από Sipcam Hellas ζητείται γεωπόνος

  Από την εταιρεία Sipcam Hellas, ζητείται γεωπόνος φυτικής παραγωγής για τη θέση του τομεάρχη ανάπτυξης προϊόντων για την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Επιθυμητή η προηγούμενη ενασχόληση και εμπειρία στις καλλιέργειες βαμβακιού, καλαμποκιού και καλή γνώση η/υ. Αποστολή βιογραφικών στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

  [ΠΗΓΗ: ΑΓΡΟΤΥΠΟΣ]

 • Ζητείται Γεωπόνος ΑΕΙ Φυτικής Παραγωγής για τη στελέχωση του τμήματος Πωλήσεων

  Ζητείται Γεωπόνος ΑΕΙ Φυτικής Παραγωγής για τη στελέχωση του τμήματος Πωλήσεων, με έδρα την Κρήτη. Απαραίτητα προσόντα: 3ετής προϋπηρεσία στο αντικείμενο των πωλήσεων γεωργικών εφοδίων, άριστη γνώση Αγγλικής, άριστος χειρισμός Η/Υ. Αποστολή βιογραφικών: υπ΄ όψιν Κούρτογλου Μαρία, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στo fax 210 6233196

  [ΠΗΓΗ: ΑΓΡΟΤΥΠΟΣ]

 • Κατανοµή εποχικού προσωπικού Γενικής ∆ιεύθυνσης Βιώσιµης Φυτικής Παραγωγής - Πρόγραµµα καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2015

  Α Π Ο Φ Α Σ Η

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη,

  1. Τις διατάξεις :

  α) του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 28 ), όπως ισχύει.

  β) του Π. ∆. 107/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 174) «Οργανισµός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων», όπως ισχύει .

  γ) του Π. ∆. 24/2015 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 20) «Σύσταση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

  2. Την αριθµ. 3046/42195/16-04-2015 (Α∆Α: 7ΕΠΛ465ΦΘΗ-Η2Ρ) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά µε τις περιγραφόµενες εποχικές ανάγκες στο Πρόγραµµα ∆ακοκτονίας έτους 2015 και τον καθορισµό του αριθµού, κατά κατηγορία εκπαίδευσης, του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου που απαιτείται για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών .

  3. Την αριθµ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./35/11793/29-05-2015 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ Α΄280) «Αναστολή διορισµών και προσλήψεων στο ∆ηµόσιο Τοµέα», όπως ισχύει, µε την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη εννιακοσίων (900) ατόµων, διαφόρων ειδικοτήτων, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για τη Γενική ∆ιεύθυνση Βιώσιµης Φυτικής Παραγωγής, Πρόγραµµα καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2015 που εκτελείται από τις Περιφερειακές Ενότητες-∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Ελαιοκοµικών Νοµών της Χώρας.

  4. Το αριθµ. πρωτ. 5234/61993/04-06-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, σχετικά µε τις ανάγκες σε εποχικό προσωπικό των υπηρεσιών που απασχολούνται µε το ως άνω πρόγραµµα.

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

  1. Κατανέµουµε στις κατωτέρω Περιφερειακές Ενότητες - ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Ελαιοκοµικών Νοµών της Χώρας προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την αντιµετώπιση των εποχικών αναγκών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Βιώσιµης Φυτικής Παραγωγής στο πρόγραµµα καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2015 του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (περ. β της παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.∆. 24/2015), ως εξής :